نمونه قرارداد پیمانکاری تعمیرات ساختمان

قرارداد پیمانکاری تعمیرات ساختمان

این قرارداد فی مابین شرکت …………… به نمایندگی آقای  …………… که کارفرما نامیده می شود از یک طرف و پیمانکار…………… به نمایندگی آقای …………… به نشانی …………… …………… خیابان…………… پلاک…………… که منبعد پیمانکار نامیده می شود به شرح ذیل منعقد میگردد:

ماده یک- موضوع قرارداد و شرح عملیات:

الف- موضوع قرارداد عبارت است از:

بازسازی طبقه …………… و راه پله ساختمان شماره …………… شرکت واقع در آدرس: …………… ……………خیابان…………… پلاک……………

ب- شرح عملیات و بهای اقلام آن:

۱- سنگ کف پاگرد راه پله با مصالح و نصب                                             ریال

۲- سرامیک کف واحد ۱۵۰ متر ۴۰*۴۰                                                          ریال

۳- کاشی ۷۰ متر مربع                                                                                       ریال

۴- درب آلومینیومی                                               عدد                                        ریال

۵- چهارچوب آهنی با نصب                                     عدد                                            ریال

۶- درب چوبی MDF                                              عدد                                         ریال

۷- درب دولنگه ورودی تمام چوب روسی با نصب و رنگ                                                      ریال

۸- کاسه توالت با نصب                                         عدد                                           ریال

۹- دستشویی و روشویی عدد با نصب                                                                               ریال

۱۰- لوله کشی سرویس و آشپزخانه                                                                        ریال

۱۱- شیر آلات سرویس و آشپزخانه درجه یک با نصب                                                         ریال

۱۲- آینه سرویس یک جام                                                                                            ریال

۱۳- کابینت با بدنه فلزی و درب چوبی آلمانی هر متر مربع                                              ریال

۱۴- ابزار دستی………. متر هر متر طول با مصالح                                                             ریال

۱۵- گچ کاری …………… متر هر متر مربع                                                                          ریال

۱۶- کمد دیواری …………… متر با چهارچوب و نصب                                                  ریال

۱۷- قفسه بندی داخل کمد دیواری …………… متر با نصب و مصالح                                 ریال

۱۸- دستگیره و قفل دربها ……….. عدد با نصب                                               ریال

۱۹- سیم کشی کل واحد با مصالح                                                               ریال

۲۰- خرید کلید و پریز البرز                                      عدد                                 ریال

۲۱- گاز کشی                                                                                          ریال

۲۲- پرده لوردراپه…………… متر با نصب                                                         ریال

۲۳- دیوار کشی با مصالح                                                                            ریال

۲۴- تخریب کف- پاگرد- راه پله و سرویس و حمل نخاله                                       ریال

۲۵- نقاشی ساختمان…………… متر(روغنی)                                                ریال

۲۶- رنگ آمیزی ابزار……………متر طول         متر                                             ریال

۲۷- کف سابی و سنگ سابی کف راه پله ها                                                   ریال

۲۸- تعویض سنگ راه پله                                          عدد                              ریال

جمع کل:                                                                                               ریال

ماده دو- مبلغ کل قرارداد و نحوه پرداخت:

مبلغ کل قرارداد …………… ریال و به حروف …………… ریال می باشد.

الف- …………… مبلغ فوق بعنوان پیش پرداخت در وجه پیمانکار و در ازای چک تضمین پرداخت می گردد و باقیمانده مبلغ قرارداد طی دو قسط مساوی متناسب با میزان پیشرفت کار و براساس درخواست کتبی پیمانکار و رسیدگی به تائید دستگاه نظارت پروژه و مدیریت شرکت پرداخت خواهد گردید.

تبصره: کلیه کسورات قانونی این قرارداد بعهده پیمانکار می باشد.

ب- کارفرما می تواند موضوع قرارداد را تا …………… افزایش یا کاهش دهد. بدیهی است به همان نسبت مدت و مبلغ قرارداد افزایش یا کاهش خواهد یافت.

ج- درصورت تاخیر پیمانکار در انجام موضوع قرارداد به ازاء هر روز تاخیر مبلغ …………… ریال از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.

د- تهیه کلیه مواد و مصالح مصرفی بعهده پیمانکار می باشد.

ه- در صورتیکه پیمانکار در اجرای موضوع قرارداد از کارگر استفاده ننماید؛ براساس دستور العمل مورخ …………… سازمان تامین اجتماعی از شمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی خارج خواهد بود.

ماده سه- مدت قرارداد:

مدت قرارداد از تاریخ …………… لغایت…………… به مدت …………… می باشد.

ماده چهار- تعهدات پیمانکار:

پیمانکار متعهد می شود:

الف- پیمانکار موظف است کلیه عملیات موضوع قرارداد را طبق نقشه های طراحی و مطابق مشخصات و دستورات کارفرما با بهتری روش اجرا نموده، بطوریکه کارهای انجام شده مورد قبول نماینده کارفرما باشد.

ب- پیمانکار تایید می نماید از قوانین مربوط به کار در محدوده شرح وظایف خود طبق قرارداد حاضر مطلع بوده و متعهد به اجرای تمامی آنها می باشد.

ج- پیمانکار متعهد می گردد هرگاه در اثر تخلف و یا بی توجهی در محدوده شرح وظایف وی به تاسیسات موجود در کارگاه، مواد و مصالح مربوط به کارفرما خساراتی وارد آید ملزم به جبران باشد.

ه- پیمانکار متعهد می شود چنانچه قسمتی از کار مطابق نقشه و مشخصات فنی اجرا نگردد ملزم به ترمیم و اصلاح آن مطابق نظر کارفرما خواهد بود.

و- کارکنان پیمانکار می بایستی از هر جهت صلاحیت انجام کار محوله را داشته باشند.

ز- پیمانکار متعهد می گردد چنانچه ابزار و تجهیزاتی از طرف کارفرما در اختیارش قرارداده شود، در پایان کار عیناً مسترد نماید و در صورت وارد شدن خسارت می بایستی نسبت به جبران آن اقدام نماید.

ح- پیمانکار شخصاً در انجام عملیات موضوع قرارداد مباشرت نموده و آنرا کلاً یا جزئاً به غیر واگذار ننماید.

ماده پنج- ضمانت حسن انجام کار:

از هر پرداخت…………… بعنوان تضمین حسن انجام کار کسر می گردد که پس از اتمام موضوع قرارداد به نحو مطلوب و رضایت کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد.

ماده شش- دوره تضمین:

دوره تضمین اجرای موضوع قرارداد…………… ماه تعیین می گردد و اگر در این مدت در اجرای موضوع قرارداد ایراد و اشکال ایجاد شود پیمانکار مکلف می باشد به هزینه خود رفع عیب نماید و همچنین پیمانکار موظف است جهت دوره تضمین به میزان حداقل…………… مبلغ کل قرارداد چک یا سفته در اختیار کار فرما قراردهد که در پایان دوره تضمین عودت خواهد شد.

ماده هفت- حل اختلاف:

در صورتیکه اختلافی فی ما بین کارفرما و پیمانکار پیش آید، اعم از اینکه مربوط به اجرای عملیات موضوع قرارداد و یا مربوط به تفسیر و تعبیر هر یک از مواد قرارداد باشد چنانچه طرفین نتوانند موضوع اختلاف را بطریق توافق رفع نمایند، شرایط عمومی پیمان منتشره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی ملاک عمل قرار خواهد گرفت و در غیر اینصورت از طریق مراجع صالحه قانونی، موضوع اختلاف حل و فصل خواهد شد و پیمانکار ملزم است تا زمان حل اختلاف، تعهداتی را که موجب قرارداد بعهده دارد اجرا نماید.

ماده هشت- ممنوعیتهای قانونی:

پیمانکار اعلام می دارد که مشمول ممنوعیت قانونی مصوب ۲۲ دیماه ۱۳۳۷ و اصلاحیه های بعدی آن نمی باشد.

ماده نه- نشانی طرفین قرارداد:

نشانی کارفرما …………… …………… ……………

نشانی پیمانکار…………… …………… ……………

این قرارداد مشتمل بر ۹ ماده و یک تبصره، در …………… نسخه تنظیم و به امضا طرفین رسیده است که عینا حکم واحد دارد.

شرکت پیمانکار                                                        شرکت کارفرما

 

 

About parnak

مهندسین مشاور پرناک با بهره مندی از مهندسان مجرب و با تجربه عمران, معماری, مکانیک, برق و صنایع تمام فعالیت های لازم برای اجرا پروژه, از مرحله طراحی و مهندسی تا تدارکات و ساخت مقیاس واحدهای صنعتی و مسکونی (از پی تا کلید) را در محدوده استان البرز و تهران بر عهده می گیرد. همچنین تا به حال توانسته با ارائه خدمات و پروژه هایی در زمینه مدیریت پیمان (ساخت کارخانه, ساخت سوله , ساخت سوله در کرج , ساخت ویلا و ساخت ساختمان مسکونی ) و همچنین در زمینه معماری (طراحی ابنیه , طراحی داخلی , معماری منظر و بازسازی) نظر مشتریان عزیز را جلب نماید .

Check Also

نمونه قرارداد پیمانکاری طراحی دکوراسیون داخلی

نمونه قرارداد پیمانکاری طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی مشخصات طرفین قرارداد ۱ مشخصات کارفرما : …

Be the first to write a review

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم
Call Now Button