قرارداد ساخت سوله
قرارداد ساخت سوله

نمونه قرارداد پیمانکاری ساخت سوله

قرارداد پیمانکاری ساخت سوله

۱- مشخصات طرفین قرارداد

۱-۱-  مشخصات کارفرما :

آقا/ خانم/ شرکت ……. به مدیریت/ نمایندگی …. به شماره ملّی/ شماره ثبتی …. به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. می باشد.

۱-۲- مشخصات پیمانکار :

آقا/ خانم/ شرکت ……. به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. می باشد.

۲- موضوع قرارداد و محل انجام آن

الف- موضوع این قرارداد عبارت است از ساخت و نگه داری سوله اسکلت فلزی شامل پایه ها ،لایه ها ، خرپاها و میل مهارها ، بست ها و کلیه اتصالات لازم دیگر طبق نقشه های پیوست شماره ………… که به تائید خریدار  خواهد رسید و جزء لاینفک این قرارداد می باشد .

ب- نوع و اندازه ها مطابق جداول می باشد که جز لاینفک قرارداد بوده و بر اساس آن مساحت کل جهت ………… دستگاه برابر …………. متر مربع می باشد .

ج- نوع پوشش سقف

د- ایزولاسیون ، پشم و شیشه ۲ اینچ با کرافت و توری مرغی زیر آن از نوع ۸/۵ در ۲۴ یا ۴/۳ در ۲۲ خواهد بود .

تهیه مواد اولیه مورد نیاز قرارداد کلاً به استثناء بند ج و د به عهده فروشنده است ولی خریدار همکاری های لازم را در این رابطه خواهد نمود.

۳- محاسبات و مشخصات فنی پروژه

الف: مشخصات فنی قطعات ساختمانی فوق الذکر که نقشه های آن منضم به این قرارداد است بر اساس استانداردهای ………….. محاسبه گردیده است.

ب: بار های زنده ( بار برف و باد ) طبق استاندارد شماره ۵۱۹ وزارت اقتصاد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و مطابق جدول …… و بنا به درخواست خریدار ساختمان پیشنهاد و مورد تائید خریدار قرار گرفته است.

ج: مطابق استاندارد های بین المللی که در محاسبات فنی نیز به کار گرفته شده اند عمر مفید اسکلت ها حداقل ……….. سال می باشد که فروشنده آن را تضمین می نماید مشروط بر اینکه شرایط نگه داری از طرف خریدار کاملاً رعایت شود.

۴- مبلغ قرارداد

الف- جمع مبلغ کل بها موضوع قرارداد عبارت است از : به حروف ………… و به عدد …………  ریال ……… % مبلغ کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت بعد از مبادله قرارداد در مقابل اخذ ضمانت نامه پیش به صورت تضمین نامه بانکی / سفته با امضای مجاز شرکت به پیمانکار پرداخت خواهد گردید .

تبصره: از صورت وضعیت های موقت ماهانه ………….. % مبلغ صورت وضعیت بابت استهلاک ………….  پیش پرداخت کسر خواهد گردید به نحوی که پس از پرداخت بهای آخرین صورت وضعیت مبلغ پیش پرداخت مستهلک گردد. بعد از استهلاک کامل پیش پرداخت ضمانت نامه دریافتی به فروشنده مسترد خواهد شد.

ب: مبلغ ۳۰% قیمت قطعات ساخته شده بعد از ساخت و تحویل قطعات در محل کار و بر اساس صورت جلسه های تنظیمی در وجه فروشنده پرداخت خواهد گردید.

ج: ۷۰% مابقی بعد از تحویل به خریدار در محل کار و بر اساس صورت حساب تنظیمی پرداخت خواهد شد . در صورتیکه کلیه قطعات و مصالح تحویلی کامل باشد.

۵- شرایط پرداخت

۱- مبلغ …… ریال معادل ….. درصد از کل ارزش قرارداد در هنگام عقد قرارداد پرداخت می گردد (در ازای دریافت چک تضمین به ارزش ……. ریال به شماره ….. ).

۲- مبلغ …… ریال معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از انجام ۵۰% کار با تأیید سرپرست کارگاه.

۳- مبلغ …… ریال معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از تکمیل کامل پروژه با تأیید (نهاد منتخب نظارتی) .

۴- مبلغ …… معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از اتمام دوره گارانتی و رفع نواقص احتمالی (دوره گارانتی …. می باشد).

۶- اسناد و مدارک پیمان

این قرارداد در برگیرنده اسناد و مدارک ذیل می باشد :

الف- سند قرارداد(پیمان پیش رو)

ب- نقشه های کلی، تفصیلی و اجرایی : نقشه های ساختمان که دربرگیرنده ابعاد دیوارها، سقف و …. می باشد.

۷- مدت انجام موضوع قرارداد

مدت کامل انجام پروژه ……….. روز کاری بوده و تاریخ شروع قرارداد ………… و تاریخ خاتمه قرارداد …………… می‌باشد.

۸- دیرکرد طرفین در انجام پروژه

چنانچه پیمانکار، بدون مجوز تمدید تاریخ قرارداد از سوی کارفرما، مبادرت به تأخیر اجراء کار نماید برای هر روز تأخیر پس از اتمام تاریخ قرارداد روزانه ………….. ریال به عنوان جریمه تأخیر از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.

در مقابل هرگاه کارفرما به نحوی موجب تأخیر عملیات اجرایی پروژه شود با تأیید سرپرست کارگاه به همان نسبت به مدت اجرای قرارداد افزوده خواهد شد.

۹- نظارت

نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است، به عهده کارفرما/ یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود. پیمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد، اصول فنی و دستورات کارفرما/ یا نماینده ایشان/ یا دستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارک پیوست این قرارداد اجرا نماید.

۱۰- معرفی دستگاه نظارت

 

نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار طبق مفاد قرارداد تقبل نموده است به عهده ………. که دستگاه نظارت نامیده می شود خواهد بود.

۱۱- تجهیز و برچیدن کارگاه محل پروژه

هزینه های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه با توافق طرفین به عهده …. است. ایشان می بایست کارگاه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت، بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام پذیرد. در پایان کار، ایشان باید نسبت به تخریب و خارج نمودن مواد حاصل از تخریب، اقدام نماید، مصالح بازیافتی از تخریب متعلق به ….. است .

۱۲- نگهداری از درصد پیشرفت پروژه و مصالح کار

پیمانکار موظف است از درصد پیشرفت پروژه و همچنین مصالحی که در صورت وضعیت منظور می شود اعم از آنچه که در کارگاه و یا در خارج از آن در انبارها و غیره باشد متعلق به کارفرما بوده به نحو مقتضی نگهداری نماید و در صورت فقدان خسارت وارده را جبران نماید .

۱۳- تعهدات پیمانکار

۱- پیمانکار بعد از مبادله قرارداد و دریافت چک پیش پرداخت (در صورتیکه چنین پرداختی صورت گرفته باشد) ظرف مدت ……….. روز از تاریخ تائید نقشه ها توسط کارفرما و بر اساس برنامه زمان بندی ارائه شده که به تائید طرفین رسیده است (جدول شماره ….. که جزء ضمائم قرارداد می باشد) نسبت به تهیه و ساخت ………… دستگاه اسکلت فلزی اقدام خواهد کرد.

۲- پیمانکار موظف است حداکثر دو هفته پس از مبادله قرارداد نسبت به تهیه و تحویل نقشه های  اجرایی مربوط به خریدار اقدام نماید. در صورت عدم تحویل نقشه ها در موعد مقرر جریمه دیرکرد طبق ماده سه این بند تعلق می گیرد.

۳- پیمانکار موظف است در مدت پیمان و بر اساس جدول زمان بندی  اقدام به ساخت و تحویل اسکلت ها بنماید. در پایان مدت قرارداد چنانچه پیمانکار نتوانسته باشد قسمتی از تعهدات خود را انجام دهد خریدار می تواند به ازاء هر روز تاخیر (یک درصد ) مبلغ باقیمانده موضوع قرارداد را به عنوان خسارت از ضمانت نامه کسر نماید و چنانچه تاخیر از ………. روز / ماه تجاوز نماید خریدار حق دارد ضمن فسخ قرارداد کلیه تضمین های سپرده شده را به نفع خود ضبط و وصول نماید.

۱۴- تعهدات کارفرما

۱- کارفرما موظف است کلیه مشخصات و دستورات لازم جهت اجرای عملیات این قرارداد را به موقع در اختیار پیمانکار قرار دهد.

۲- در صورت متوقف نمودن تمام یا بخشی از موضوع قرارداد بدون دلیل موجه و قانونی توسط پیمانکار، کارفرما مخیر است قرارداد را فسخ یا باقی مانده عملیات اجرائی را به هر طریقی که مصلحت ایشان را همراه داشته باشد، توسط سایرین انجام داده و هزینه آن را جزء مبالغ پیمانکار مسامحه کار احتساب نماید.

۳- کارفرما موظف است مطابق با قرارداد کلیه پرداخت های لازم را به صورت مرحله با پیمانکار تسویه نماید.

۴- هزینه و تهیه آب، برق و گاز مورد نیاز مصرفی پیمانکار جهت اجرای عملیات در محل کارگاه بر عهده کارفرما می باشد.

۵- کارفرما از بابت مواردی و ابزارهایی که در اختیار پیمانکار قرار می دهد، حق دریافت هیچ گونه وجهی را ندارد.

۶- کارفرما موظف است محلی را جهت استراحت و غذاخوری کارگران تهیه نماید.

۷- کارفرما موظف است در صورت لزوم سرویش بهداشتی مناسبی را به تعداد کارگران در محل کارگاه پیش بینی نماید.

۱۵- تضمین حسن انجام کار

 

از هر پرداخت بند ب و ج ماده مربوط به بهای موضوع قرارداد، مبلغ ۱۰% به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر که نصف این مبلغ پس از تصویب صورت وضعیت قطعی و نصف دیگر آن بلافاصله پس از پایان دوره تضمین و تنظیم صورت جلسه تحویل قطعی آن آزاد خواهد شد.

۱۶- ضمانت حسن اجرای تعهدات از سوی پیمانکار

پیمانکار متعهد موقع امضاء و مبادله قرارداد اقدام به ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات که به صورت

۱- تضمین نامه بانکی ۲- سفته به امضای مجاز شرکت که معادل ۵% مبلغ کل موضوع قرارداد می باشد را تسلیم کارفرما نماید و در صورتیکه پیمانکار از اجرای هر یک از تعهدات خود تخلف نماید خریدار می تواند طبق قوانین مملکتی اسناد تضمینی را تا میزان خسارت وارده طبق مفاد قرارداد به نفع خود ضبط و وصول نماید .

تبصره ۱- اسناد تضمینی ماده فوق پس از تحویل قطعی موقت کلیه موضوع قرارداد به فروشنده مسترد خواهد شد.

۱۷- مالیات پروژه

هر گونه مالیات و کسورات قانونی متعلق به این قرارداد بر عهده …….. است، که بر اساس قوانین و مقررات تعیین و همراه سایر کسورات قانونی از صورت وضعیت های ارائه شده کسر خواهد شد.

۱۸- موارد فسخ قرارداد

۱- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار.

۲- عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده.

۳- تأخیر در شروع بکار پروژه بیش از …………… روز از تاریخ ابلاغ قرارداد.

۴- تأخیر در اجرای کار به طوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و با سوء نیت پیمانکار باشد.

۵- غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما.

۱۹- اختلافات ناشی از قرارداد

اختلافات ناشی از این قرارداد ابتدا از طریق سازش بین طرفین و در صورت عدم سازش، با مراجعه به مرجع داوری حل و فصل خواهد شد. طرفین قرارداد بدواً ………… را به عنوان داوری مرضی الطرفین برگزیدند.

۲۰- موارد متفرقه

۱- موارد اضطراری از قبیل جنگ، زلزله، عدم وجود مواد اولیه و امثالهم برای طرفین قرارداد محفوظ است .

۲- در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین این قرارداد موضوع از طریق حکمیت حل و فصل می گردد و آخرین حکم مرضی الطرفین در این قرارداد مراجع ذیصلاح قانونی می باشد .

۳- موارد پیش بینی نشده در این قرارداد با توافق طرفین براساس اصل آزادی اراده خواهد بود .

۲۱- اقامتگاه و اطلاعات تماس طرفین

اقامتگاه کارفرما :

اقامتگاه پیمانکار :

تبصره ۱: طرفین قرارداد ملزم هستند در صورت تغییر آدرس حداکثر ظرف ده روز نشانی جدید خود را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند، در غیر اینصورت کلیه مراسلات ، آگهی ها و اخطارهای  قانونی به آدرس سابق نافذ و معتبر خواهد بود.

۲۲- نسخ قرارداد

قرارداد حاضر در …….. ماده و ……. نسخه تهیه و به  امضاء طرفین رسیده است و هر نسخه حکم واحد و یکسان دارد.

امضاء و اثرانگشت کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان       امضاء و اثرانگشت پیمانکار/ یا نماینده قانونی ایشان

 

دانلود فایل ورد نمونه قرارداد پیمانکاری ساخت سوله

About parnak

مهندسین مشاور پرناک با بهره مندی از مهندسان مجرب و با تجربه عمران, معماری, مکانیک, برق و صنایع تمام فعالیت های لازم برای اجرا پروژه, از مرحله طراحی و مهندسی تا تدارکات و ساخت مقیاس واحدهای صنعتی و مسکونی (از پی تا کلید) را در محدوده استان البرز و تهران بر عهده می گیرد. همچنین تا به حال توانسته با ارائه خدمات و پروژه هایی در زمینه مدیریت پیمان (ساخت کارخانه, ساخت سوله , ساخت ویلا و ساخت ساختمان مسکونی ) و همچنین در زمینه معماری (طراحی ابنیه , طراحی داخلی , معماری منظر و بازسازی) نظر مشتریان عزیز را جلب نماید .

Check Also

مشاوره ساخت سوله

خدمات مشاوره ساخت سوله به صورت تخصصی

مشاوره ساخت سوله امروزه ساخت سوله کاربرد زیادی در صنایع ساختمانی داشته است. سوله مکانی …

5 based on 1 reviews

One comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم