اجرای دکوراسیون داخلی

نمونه قرارداد پیمانکاری طراحی دکوراسیون داخلی

نمونه قرارداد پیمانکاری طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی

 1. مشخصات طرفین قرارداد
 2. ۱ مشخصات کارفرما :

آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. می باشد.

 1. ۱. ۲ مشخصات پیمانکار :

آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. می باشد.

 1. موضوع قرارداد و محل انجام آن

موضوع قرارداد دربرگیرنده طراحی، عملیات اجرایی و آماده سازی، تهیه لوازم، نوسازی، ایجاد دکوراسیون داخلی و متعاقباً (پس از انجام امور مربوط به طراحی و دکوراسیون داخلی) نصب اثاثیه و ملزومات طبقات ساختمان بنا بر پیوست شماره ….. که از سوی کارفرما به قرارداد ضمیمه گردیده است.

محل انجام پروژه به نشانی ……. که دارای مجوز ساختمانی به شماره ….. تاریخ …/…/…. می باشد.

 1. محاسبات و مشخصات فنی پروژه
 2. ۱ سبک طراحی و دکوراسیون براساس متدوهای کلاسیک با تلفیقی از نمای رومی برمبنای الگوهای طراحی از پیش طراحی شده که در ماده ۶ ذکر شده است.
 3. ۲ ساختمان دارای …. طبقه می باشد که زیربنای کل آن ….. مترمربع است؛ هر طبقه دارای …. مترمربع زیربنا می باشد که با احتساب دیوارها و سقف می شود ….. متر مربع.
 4. ۳ بخش های مرتبط با امکان نصب سیستم های نورپردازی به ابعاد …. مترمربع و از نوع به خصوصی از نورپردازی و نصب هالوژن بنام ….. استفاده می شود.
 5. ۴ جنس مصالح استفاده شده در پروژه …. بوده و در صورت تخریب و طراحی و بازسازی مطابق با الگو، مصالح ….. نیازمند است.
 6. ۵ هر واحد از ساختمان دارای اسپلیت، فر گاز، گاز رومیزی و …. می باشد که پیش از انجام پروژه جداسازی شده و پس از انجام، نصب می گردد.
 7. ۶ ساختمان به ازای هر طبقه به تعداد …. پله و تعداد …. پاگرد دارا می باشد که در مجموع کل ساختمان …. پله و …. پاگرد می شود.
 8. ۷ ابعاد دیوارها و سقف هایی که نیازمند رنگ آمیزی می باشد به متراژ …. برای هر طبقه و در مجموع …. مترمربع می باشد.
 9. هزینه قرارداد( به تفکیک و کلی)
 10. ۱ هزینه کل قرارداد …… ریال می باشد که پس از انجام موضوع قرارداد و سایر تعهدات مشروحه در ماده ۱۲ پس از تأیید ناظر کارفرما با ارائه صورتحساب رسمی و معتبر از سوی پیمانکار و پس از احتساب کسورات قانونی ظرف مدت ….. روز کاری در وجه پیمانکار کارسازی می شود.
 11. ۲ هزینه جزئی و تفکیک شده قرارداد به شرح ذیل است:
 12. ۲. ۱ هزینه تهیه مصالح از قبیل گچ، سیمان، آجر و… از قرار هر متر مربع به ارزش ….. ریال تعیین می گردد.
 13. ۲. ۲ هزینه تهیه رنگ از قرار هر مترمربع به ارزش …. ریال تعیین می گردد.
 14. ۲. ۳ هزینه تهیه و خرید سیستم نورپردازی با کیفیت درجه …. و برند …. از قرار هر متر مربع به ارزش …. ریال می باشد؛ و بخش های هالوژن از قرار تعداد به ارزش ….. ریال محاسبه می گردد.
 15. ۲. ۴ هزینه تهیه و نصب چوب یا ام دی اف در اتاق خواب و آشپزخانه از قرار هر مترمربع به ارزش ….. ریال تعیین می گردد.
 16. ۲. ۵ اجرت جداسازی و نصب وسایل موجود در ساختمان از قبیل اسپلیت، گاز رومیزی و …. در مجموع جداسازی و نصب مجدد به ارزش …. ریال تعیین می گردد.
 17. شرایط پرداخت
 18. ۱ مبلغ …… ریال معادل ….. درصد از کل ارزش قرارداد در هنگام عقد قرارداد پرداخت می گردد( در ازای دریافت چک تضمین به ارزش ……. ریال به شماره ….. ).
 19. ۲ مبلغ …… ریال معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از انجام ۵۰% کار با تأیید سرپرست کارگاه.
 20. ۳ مبلغ …… ریال معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از تکمیل کامل پروژه با تأیید (نهاد منتخب نظارتی) .
 21. ۴ مبلغ …… معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از اتمام دوره گارانتی و رفع نواقص احتمالی( دوره گارانتی …. می باشد).
 22. اسناد و مدارک پیمان

این قرارداد در برگیرنده اسناد و مدارک ذیل می باشد :

الف- سند قرارداد(پیمان پیش رو).

ب- نقشه های کلی، تفصیلی و اجرایی :

 1. نقشه های پلان موقعیت ساختمان و طرح استقرار
 2. نقشه های جزئیات اجرایی و طراحی
 3. نقشه های تأسیسات برقی

و ۴. …..

 1. مدت انجام موضوع قرارداد

مدت کامل انجام پروژه ……….. روز کاری بوده و تاریخ شروع قرارداد ………… و تاریخ خاتمه قرارداد …………… می‌باشد.

 1. دیرکرد طرفین در انجام پروژه

چنانچه پیمانکار، بدون مجوز تمدید تاریخ قرارداد از سوی کارفرما، مبادرت به تأخیر اجراء کار نماید برای هر روز تأخیر پس از اتمام تاریخ قرارداد روزانه ………….. ریال به عنوان جریمه تأخیر از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.

در مقابل هرگاه کارفرما به نحوی موجب تأخیر عملیات اجرایی پروژه شود با تأیید سرپرست کارگاه به همان نسبت به مدت اجرای قرارداد افزوده خواهد شد.

 1. نظارت

نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است، به عهده کارفرما/ یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود. پیمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد، اصول فنی و دستورات کارفرما/ یا نماینده ایشان/ یا دستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارک پیوست این قرارداد اجرا نماید.

 1. تجهیز و برچیدن کارگاه محل پروژه

هزینه های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه محل اجرای عملیات دکوراسیون داخلی با توافق طرفین به عهده …. است.  ایشان می بایست کارگاه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت، بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام پذیرد. در پایان کار، ایشان باید نسبت به خارج نمودن مواد حاصل از تخریب، اقدام نماید، مصالح بازیافتی از تخریب متعلق به ….. است .

 1. نگهداری از درصد پیشرفت پروژه و مصالح کار

پیمانکار موظف است از درصد پیشرفت پروژه و همچنین مصالحی که در صورت وضعیت منظور می شود اعم از آنچه که در کارگاه و یا در خارج از آن در انبارها و غیره باشد متعلق به کارفرما بوده به نحو مقتضی نگهداری نماید و در صورت فقدان خسارت وارده را جبران نماید .

 1. تعهدات پیمانکار
 2. ۱ پیمانکار موظف است موضوع قرارداد را ظرف مدت ….. روز کاری از تاریخ امضای قرارداد به طور کامل انجام دهد.
 3. ۲ در صورت کثرت پروژه ها اخذ شده از سوی پیمانکار و عدم سرکشی بموقع بر روند انجام کار، ایشان موظف است پیش از شروع عملیات اجرایی، یک نفر را بعنوان نماینده، جهت انجام هماهنگی های لازم به کارفرما معرفی

نماید.

 1. ۳ کنترل و رعایت نکات ایمنی و اجرای تمهیدات لازم برای جلوگیری از بروز حادثه برای عوامل اجرایی و نیز مسئولیت ناشی از خسارت وارده به املاک و اشخاص ثالث در اثر عملیات اجرایی موضوع این قرارداد بر عهده پیمانکار است و در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی متوجه کارفرما نخواهد بود.
 2. ۴ مطابق با توافق فی مابین کارفرما و پیمانکار، اجرای قرارداد قائم به شخص ایشان می باشد، و حق انتقال موضوع قرارداد را به غیر ندارد.
 3. ۵ پیمانکار موظف است در ساعات کاری اعلامی از سوی کارفرما، اقدام به عملیات اجرایی نماید.
 4. ۶ پیمانکار در مدت اشتغال به کار کارکنان خویش ملزم است ایشان را بیمه نماید و برای تمام فعالیت های کارکنان خویش در جریان اشتغالش در پروژه بیمه مسئولیت مدنی نیز اخد نماید. چنانچه در مدت قرارداد هر یک از کارکنان دچار نقص عضو دائم یا موقت یا منجر به فوت گردد یا از قِبل فعالیت کارکنانش به غیر آسیب برسد، کارفرما هیچ گونه مسئولیتی ندارد و پیمانکار در این راستا می بایست پاسخگو باشد.
 5. ۸ پیمانکار موظف به پرداخت تمامی حقوق و مزایای کارکنان خویش می باشد و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی از قِبل کوتاهی کارفرما از این مورد ندارد.
 6. ۹ پیمانکار مطابق با موضوع قرارداد، می بایست مصالح درجه یک به منظور بکارگیری در بنا استفاده نماید و هر گونه کوتاهی و قصور در تحقق این مهم، بر عهده پیمانکار می باشد.
 7. ۱۰ پیمانکار متعهد می گردد که با علم و اطلاع کافی نسبت به تمام اسناد پروژه از جمله نقشه ها و دستورالعمل های مربوطه عمل می نماید و به هنگام عقد قرارداد نکته و مسئله ای نامفهوم برای ایشان باقی نمانده است.
 8. ۱۱ پیمانکار متعهد می گردد که وسایل و ملزومات موجود در ساختمان از جمله اسپلیت سرمایشی و گرمایشی، گاز رو میزی و … را سالم تحویل گرفته و می بایست سالم نصب و تجهیز نماید.
 9. ۱۲ در صورت وجود نواقص و اشکالات فنی که منجر به حکم تخریب شود یا اصلاح سازه گردد، متوجه پیمانکار می باشد و موظف به جبران قصور خویش می باشد.
 10. ۱۳ به طور کلی، پیمانکار موظف است کلیه مسیر ساخت و نصب را براساس نظر مستقیم کارفرما که از پیش مقرر می شود، انجام دهد و متعاقباً تحت نظارت مهندس ناظر قرار گیرد.
 11. ۱۴ در پایان هر روز کاری، پیمانکار ملزم است تا نسبت به شستشو و نظافت محل کارگاه اقدام کند تا موجبی بر سلب آسایش همسایگان نشود.
 12. ۱۵ کلیه نقل و انتقال و جابه جایی مصالح بر عهده پیمانکار می باشد.
 13. ۱۶ فرآیند طراحی داخلی از جمله طراحی شومینه، گچ­ کاری سقف، آشپزخانه و اتاق­ها، کف پوش ها کاملاً بر گرفته از معماری کلاسیک باشد.
 14. ۱۷ طراح­ ملزم است پیش از اجرای عملیات عمرانی، متدها و طرح­ها را به تأیید کارفرما یا مهندس ناظر برساند.
 15. ۱۸ پیمانکار متعهد می گردد به هنگام رنگ آمیزی اتاق ها و دیوارهای مربوطه، تجانس انتخاب رنگ را رعایت کند؛ در واقع می تواند به منظور برقراری آرامش بیشتر در اتاق ها از رنگ آبی بهره مند و سایر دیوارها را ترکیبی از رنگ آبی و زرد زینت بخشد.
 16. ۱۹ پیمانکار ملزم است به هنگام نصب کابینت ها و تأسیسات مرتبط با آشپزخانه از عایق بندی آن ها در مقابل نشت آب با بهره گیری از چسب آکواریوم مطمئن گردد.
 17. تعهدات کارفرما
 18. ۱ کارفرما در صورت درخواست پیمانکار، حواله های لازم را در مورد مصالح و تدارکات مورد نیاز موضوع قرارداد صادر خواهد نمود.
 19. ۲ کارفرما موظف است محلی را به منظور استراحت و صرف غذا ، سرویس بهداشتی در محل کارگاه برای کارکنان فراهم نماید.
 20. ۳ هزینه های آب، برق و گاز مصرفی مورد نیاز پیمانکار، جهت اجرای عملیات در محل کارگاه و هر طبقه به طور مجزا بر عهده کارفرما می باشد.
 21. ۴ کارفرما متعهد می گردد پس از هر مرحله از اجرای پروژه توسط پیمانکار، پس از تأیید ناظر قرارداد، نسبت به پرداخت صورتحساب پیمانکار ظرف مدت ….. روز کاری اقدام نماید.
 22. ۵ پیمانکار متعهد می گردد که پس از تأیید طرح ها و متدهای طراحی از جانب خویش و مهندس ناظر، دیگر تغییری در آن ایجاد ننماید. در غیر اینصورت هر گونه هزینه اضافی مستقیماً بر عهده ایشان می باشد.
 23. ضمانت حسن اجرای تعهدات از سوی پیمانکار

پیمانکار متعهد می گردد موقع امضاء و مبادله قرارداد اقدام به ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات که به صورت، تضمین نامه بانکی/ یا سفته به امضای مجاز شرکت که معادل ۵% مبلغ کل موضوع قرارداد می باشد را تسلیم کارفرما نماید و در صورتی که پیمانکار از اجرای هر یک از تعهدات خود تخلف نماید کارفرما مخیر است در چارچوب قرارداد، اسناد تضمینی را تا میزان خسارت وارده به نفع خود ضبط و وصول نماید .

 1. دستگاه نظارت

نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار طبق مفاد قرارداد تقبل نموده است به عهده ………. که دستگاه نظارت نامیده می شود خواهد بود.

 1. مالیات پروژه

هر گونه مالیات و کسورات قانونی متعلق به این قرارداد بر عهده …….. است، که بر اساس قوانین و مقررات تعیین و همراه سایر کسورات قانونی از صورت وضعیت های ارائه شده کسر خواهد شد.

 1. موارد فسخ قرارداد
 2. ۱ انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار.
 3. ۲ عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده.
 4. ۳ تأخیر در شروع بکار پروژه بیش از …………… روز از تاریخ ابلاغ قرارداد.
 5. ۴ تأخیر در اجرای کار به طوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و با سوء نیت پیمانکار باشد.
 6. ۵ غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما.
 7. اختلافات ناشی از قرارداد

اختلافات ناشی از این قرارداد ابتدا از طریق سازش بین طرفین و در صورت عدم سازش، با مراجعه به مرجع داوری حل و فصل خواهد شد. طرفین قرارداد بدواً ………… را به عنوان داوری مرضی الطرفین برگزیدند.

 1. موارد متفرقه

۱۹. ۱ موارد اضطراری از قبیل جنگ، زلزله، عدم وجود مواد اولیه و امثالهم برای طرفین قرارداد محفوظ است .

۱۹. ۲ در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین این قرارداد موضوع از طریق حکمیت حل و فصل می گردد و آخرین حکم مرضی الطرفین در این قرارداد مراجع ذیصلاح قانونی می باشد .

۱۹. ۳ موارد پیش بینی نشده در این قرارداد با توافق طرفین براساس اصل آزادی اراده خواهد بود .

 1. نُسخ قرارداد

قرارداد حاضر در …….. ماده و ……. نسخه تهیه و به  امضاء طرفین رسیده است و هر نسخه حکم واحد و یکسان دارد.

 

امضاء و اثرانگشت کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان       امضاء و اثرانگشت پیمانکار/ یا نماینده قانونی ایشان

 

دانلود نمونه قرارداد پیمانکاری طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی

 

About parnak

مهندسین مشاور پرناک با بهره مندی از مهندسان مجرب و با تجربه عمران, معماری, مکانیک, برق و صنایع تمام فعالیت های لازم برای اجرا پروژه, از مرحله طراحی و مهندسی تا تدارکات و ساخت مقیاس واحدهای صنعتی و مسکونی (از پی تا کلید) را در محدوده استان البرز و تهران بر عهده می گیرد. همچنین تا به حال توانسته با ارائه خدمات و پروژه هایی در زمینه مدیریت پیمان (ساخت کارخانه, ساخت سوله , ساخت سوله در کرج , ساخت ویلا و ساخت ساختمان مسکونی ) و همچنین در زمینه معماری (طراحی ابنیه , طراحی داخلی , معماری منظر و بازسازی) نظر مشتریان عزیز را جلب نماید .

Check Also

نمونه قرارداد پیمانکاری تعمیرات ساختمان

قرارداد پیمانکاری تعمیرات ساختمان این قرارداد فی مابین شرکت …………… به نمایندگی آقای  …………… که …

Be the first to write a review

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم
Call Now Button